Normy etyczne

Kolegium Redakcyjne uznaje wszelkie nieetyczne postępowanie, a zwłaszcza przypadki ghostwritingu, guest authorshipu czy plagiatu (zarówno całkowitego jak i częściowego), za niedopuszczalne naruszenie norm akademickich.

W celu przeciwdziałania stronniczości w procesie recenzji, Recenzenci będą powoływani na podstawie braku konfliktu interesów, takiego jak: pokrewieństwo, bliska współpraca, relacja profesjonalna, konflikt osobisty lub dowolna forma kooperacji akademickiej występująca do dwóch lat przed recenzją.

Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj.

Advertisement