Procedura publikacji

Recenzowanie

Aby zagwarantować, że nadesłany artykuł nie zostanie odrzucony ze względu na zaniedbanie wymogów technicznych (desk rejection) czy etycznych, Autorzy powinni stosować się do poniższych instrukcji.

Wszystkie manuskrypty podlegają procesowi recenzji:

  1. Ocena zgodności manuskryptu z wymogami „Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media” dokonywana przez członków zespołu redakcyjnego. Artykuły, które nie prezentują wysokich standardów naukowych, nie są dopasowane do profilu czasopisma lub zawierają rażące błędy, a także niedostosowane do wytycznych edytorskich są odrzucane na tym etapie.
  2. Proces recenzyjny trwa od jednego do dziesięciu miesięcy, w zależności od grafiku recenzenta. Ostateczna ocena wynikająca z recenzji przyjmuje formę rozstrzygającego pisemnego oświadczenia, które może, ale nie musi być udostępnione Autorom.
  3. W drugiej kolejności, manuskrypt podlega double-blind review dokonywanej przez niezależnych specjalistów w dziedzinie, którzy nie znają tożsamości Autora. W przypadku niejednoznacznych bądź sprzecznych recenzji, dodatkowy recenzent lub jeden z członków Rady Naukowej czasopisma może zostać powołany do ponownej ewaluacji nadesłanego tekstu. Double blind review ma na celu ocenę manuskryptu pod względem jakości naukowej, innowacyjności, kreatywności w podejściu do tematu, znajomości danej dziedziny oraz precyzji doboru środków analitycznych i bibliograficznych.
  4. Jeśli recenzje mają wynik pozytywny, Autor – w zależności od wymogów oceniających – zostaje poproszony o odpowiedź na pytania recenzentów oraz o nadesłanie nowej wersji manuskryptu do dalszej edycji i korekty.

Kolegium Redakcyjne corocznie udostępnia na stronie czasopisma listę wszystkich recenzentów, którzy oceniali nadsyłane artykuły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Formularz recenzji jest dostępny do pobrania w tym miejscu jako plik .docx (MS Word).

Opłaty

  1. „Facta Ficta Journal” nie pobiera opłat za publikację artykułów. Nadsyłanie manuskryptów, jak i dalsze procesy recenzyjno-edytorskie są w pełni bezpłatne. Wierzymy, że obciążanie Autorów opłatami za publikację czy cyfrowe przechowywanie ich pracy jest nie do przyjęcia we wspólnocie Open Access.
  2. Za wystawienie zaświadczenia o publikacji (wystawianego wyłącznie w wypadku artykułu po recenzjach, znajdującego się w lub po redakcji, korekcie etc.) pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 20 PLN (na konto wydawcy). Opłata wynika z faktu, że czasopismo wydawane jest nieodpłatnie, w związku z czym redakcja nie ma możliwości ponoszenia kosztów związanych z wydrukiem oraz dostarczeniem zaświadczenia do adresata.

Licencje

Wszystkie artykuły w „Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media” podlegają licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), w ramach której dopuszcza się udostępnianie (kopiowanie i rozpowszechnianie materiału w dowolnym medium czy formacie) oraz dostosowywanie (remiksowanie, tranformację, opieranie się na materiale) tekstów do jakichkolwiek celów, nawet komercyjnych, zakładając że pozostają one odpowiednio cytowane, z odniesieniem do licencji i objaśnieniem czy zmiany zostały wprowadzone. Użytkownicy mogą dopełnić tego obowiązku w dowolny racjonalny sposób, lecz nie w taki, który sugeruje, że licencjodawca popiera ich użycie. Pełny kodeks prawny CC BY 4.0 jest dostępny na stronie internetowej Creative Commons.

Autorzy mają obowiązek podpisania umowy licencyjnej z wydawcą czasopisma. Niepodpisanie umowy oraz oświadczenia skutkuje niemożną opublikowania tekstu.

Indeksacja

„Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media” przechowuje wszystkie artykułu w otwartym dostępie CEON Repository of Centre for Open Science oraz, dodatkowo, przypisuje numer DOI (Digital Object Identifier) każdemu publikowanemu manuskryptowi poprzez projekt Zenodo OpenAIRE, który sprzeciwia się obecnej popularności tzw. „gold open access” i płatnym usługom DOI poprzez otwieranie sieci identyfikacji dla wszystkich zainteresowanych: wydawców, czytelników czy niezależnych badaczy.

Każdy wydany numer czasopisma otrzymuje także numer ISBN.

Ekspansja do innych repozytoriów jest planowana na lata 2021-2025, w okresie po publikacji co najmniej sześciu numerów czasopisma.

Advertisement